top of page
  • Writer's pictureJoost van Ladesteijn

Vier nuances op de mededelingseis van ontslag op staande voet


Gisteren verscheen een advies van A-G Van Peursem over ontslag op staande voet. Er bestaat enige kans dat dit een "81-RO-tje" wordt.


Een ontslag op staande voet is slechts rechtsgeldig, indien 1) sprake is van een dringende reden, 2) de arbeidsovereenkomst om die reden ‘onverwijld’ is opgezegd en 3) van die dringende reden ‘onverwijld mededeling’ is gedaan. Deze voorwaarde wordt ook wel de ‘mededelingseis’ genoemd. Voor de werkgever geldt verder als vereiste dat deze 4) rekening houdt met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Het advies van de A-G ziet op de de eerste en de derde voorwaarde. Ik wil hier een viertal zaken uit het advies lichten voor nuances op het leerstuk van de mededelingseis.


  1. Een ontslaggrond behoeft niet onder alle omstandigheden aan de wederpartij te worden meegedeeld. Mededeling kan achterwege blijven in het uitzonderlijke geval dat het voor de werknemer aanstonds duidelijk is welke dringende reden tot de opzegging heeft geleid, althans dat daaromtrent bij de werknemer, gelet op de omstandigheden van het geval, in redelijkheid geen enkele twijfel kan bestaan;

  2. De letterlijke tekst van een ontslagbrief komt niet steeds doorslaggevende betekenis toe voor het antwoord op de vraag welke dringende reden aan de wederpartij is meegedeeld. Ook een in een ontslagbrief vermelde opzeggingsgrond dient mede te worden uitgelegd in het licht van de omstandigheden van het geval;

  3. De mededeling hoeft niet steeds met zoveel woorden te zijn gedaan, maar kan ook besloten liggen in gedragingen waarover bij de wederpartij geen enkele twijfel kan bestaan. Ook als voor de werknemer direct duidelijk is welke dringende reden ten grondslag ligt aan het ontslag, hoeft deze niet te worden meegedeeld;

  4. De vraag of voldaan is aan de mededelingseis moet worden onderscheiden van de vraag of sprake is van een dringende reden die het ontslag op staande voet kan dragen. De omstandigheden voor de kwalificatievraag of sprake is van een dringende reden spelen niet bij de beoordeling of voldaan is aan de mededelingseis en dat volgt al helemaal niet uit de ratio voor de mededelingseis.


Er bestaan nodige tips en trics met betrekking tot ontslag op staande voet. Een reeds meest voor de hand liggende is dat je als werkgever weet wat je (niet) moet doen. Beschik over bv een "flowchart" en overleg met een specialist.

Комментарии


bottom of page