top of page
 • Writer's pictureJoost van Ladesteijn

Hoge Raad 2023: Top 12 arbeidsrechtelijke rechtsregels


Graag geven we hier een overzicht van 12 belangrijke regels over het arbeidsrecht die de Hoge Raad heeft vastgesteld:


 1. de OR komt een adviesrecht toe ten aanzien van elk voorgenomen besluit tot het groepsgewijze inlenen van arbeidskrachten;

 2. werknemers worden beschermd, indien een gevolgde pre-pack procedure niet is geregeld in wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen;

 3. een werkgever kan uit hoofde van goed werkgeverschap onder omstandigheden gehouden zijn een werknemer in kennis te stellen van een wijziging van regelgeving die voor diens fiscale positie van belang is;

 4. het goed werkgeverschap of de redelijkheid en billijkheid kan meebrengen dat een werkgever gehouden is een werknemer te compenseren voor verslechtering van de kans op indexering ('indexatieperspectief');

 5. bij de vaststelling van de hoogte van de vergoeding op grond van artikel 7:677 lid 2 en 3, onder a BW is beslissend de opzegtermijn die geldt voor de partij die de dringende reden geeft;


  1. er dient niet enkel te worden gekeken naar de ontslagbrief ter bepaling of het voor de werknemer onmiddellijk duidelijk was wat het hem werd verweten bij ontslag op staande voet;

  2. het achterwege blijven van een deugdelijk onderzoek naar het bestaan van een dringende reden, belet niet dat er sprake kan zijn van een dringende reden;

 6. vakantiedagen verjaren niet, wanneer de werkgever de werknemer niet daadwerkelijk in staat heeft gesteld om dit recht uit te oefenen;


  1. voor kwalificatie als vakantie ex artikel 7:634 BW gaat het om het toerekeningsdoel; niet de inzet;

  2. het loonbegrip ex artikel 7:639 BW geldt voor wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen;

 7. of een overeenkomst moet worden aangemerkt als arbeidsovereenkomst, hangt af van alle omstandigheden van het geval in onderling verband bezien. Inbedding is niet doorslaggevend voor het bestaan van een gezagsverhouding;


  1. voor het criterium gewoonlijk werkland is niet bepalend van waaruit de werkgever instructies verstrekt en het werk organiseert. Bepalend is waar de werknemer zijn instructies ontvangt en waar hij zijn werk organiseert;

  2. het is niet van belang dat in een bepaald land belasting en sociale premies wordt betaald. Reeds dat dit zo is, is als zodanig van belang voor de beantwoording van de vraag of er sprake is van een nauwere band met een ander land dan het gewoonlijk werkland;

 8. een uitzendbeding vereist een (impliciet) verzoek van de inlener tot beëindiging van de ter beschikkingsstelling. Een fictief verzoek is niet toegestaan en in strijd met de wet;

 9. het hof dient in het kader van overgang van onderneming kenbaar te onderzoeken of senioriteit medebepalend is voor rechten van financiële aard van werknemers.


Deze regels zijn belangrijk voor werknemers en werkgevers, omdat ze de rechten en plichten van beide partijen bepalen in verschillende situaties. Ze geven ook duidelijkheid en zekerheid over wat wel en niet mag. Sommige regels zijn gunstig voor de werknemers, zoals de bescherming bij faillissement, de vergoeding bij pensioenverlies en de niet-verjaring van vakantiedagen. Andere regels zijn gunstig voor werkgevers, zoals de opzegging om een dringende reden en het uitzendbeding. De regels kunnen ook helpen om conflicten te voorkomen of op te lossen, als er sprake is van ontslag, doorstart, overgang van onderneming of grensoverschrijdend werk. Daarom is het belangrijk dat werknemers en werkgevers op de hoogte zijn van deze regels en ze respecteren.


Commentaires


bottom of page