top of page
  • Writer's pictureJoost van Ladesteijn

De handreiking "Cultuurverandering op de werkvloer" is live


De handreiking “Cultuurverandering op de werkvloer” is live.


Ik licht hier enkele zaken uit, welke veelvuldig ook volgens rechters misgaan met de opmerking dat verschillende zaken open deuren zijn en aanvullend belangrijke juridische nuances gelden:


"In stap 2 is het belangrijk om de beschuldigde te informeren. Daar is een wettelijke grondslag voor." [...] "De beschuldigde heeft bovendien het recht om de organisatie te verzoeken om inzage van de persoonsgegevens, waaronder de melding zelf en onderzoeksverslagen, en rectificatie of het wissen van de persoonsgegevens. Ook bij anonieme meldingen is de AVG van toepassing, indien de anonieme melder aangeeft wie de beschuldigde is"


"Als je kiest voor onderzoek door een externe onderzoeker dan geldt een vergunningplicht (op basis van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr)). Daarin staat wanneer een onderneming of een persoon moet worden aangemerkt als recherchebureau (artikel 1, lid 1, sub f Wpbr). Deze vergunningsplicht is er onder meer om ervoor te zorgen dat de organisatie juist omgaat met persoonsgegevens en de toezichtmogelijkheid van de dienst Justis. Persoonsgericht feitenonderzoek zonder vergunning is strafbaar op grond van de Wet op de economische delicten. Van een vergunningplicht is sprake zodra er gerapporteerd wordt over personen."


"Hoewel een gedraging voor een melder grensoverschrijdend was, moet je bij een feitenonderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag het gedrag zoveel mogelijk in objectieve zin kwalificeren, ongeacht de ervaring. Onderzoek naar SGOG moet een toets van een civiele rechter kunnen doorstaan. Als een melder stelt dat een beschuldigde iets grensoverschrijdends heeft gedaan, dan moet dat aan de hand van de objectieve norm worden getoetst. Als de betrokkenen over een gesteld feit twisten en er is geen steunbewijs, kun je het gedrag niet bewijzen."


"Hoor en wederhoor betekent ook dat de betrokkenen op het verslag van elkaars verklaring kunnen reageren. Zorg dat dit niet slechts eenmalig gebeurt. De beschuldigde moet daarnaast beschikken over dezelfde informatie en documentatie als de onderzoekers. Wees dus transparant. Als er meer feiten bekend worden en het conceptrapport op essentiële punten wordt aangepast, is hoor en wederhoor mogelijk opnieuw gewenst."


"Geef in het onderzoeksprotocol aan welke rechten en plichten de betrokkenen hebben. Het inzagerecht is daarbij belangrijk."


"Zorg voor goede communicatie met de betrokkenen tijdens het onderzoeksproces. Als je kiest voor een feitenonderzoek is het van belang om hen zo snel mogelijk over de aanleiding en aard van het onderzoek te informeren. Geef ook door wie het onderzoek doet, hoe het wordt uitgevoerd en wat het tijdspad is."


"Ga voortvarend te werk tijdens het onderzoek. Zorgvuldigheid is heel belangrijk, maar dit soort onderzoeken moeten niet maanden duren."

Comentarios


bottom of page