top of page
 • Writer's pictureJoost van Ladesteijn

Advies Landsadvocaat over tijdelijkheid uitzenden


Het HvJ EU heeft overwogen dat een lidstaat waarborgen moet hebben om de tijdelijkheid van de uitleensituatie van een uitzendkracht (waaronder ook payrollkrachten) bij een inlener te waarborgen.


De Landsadvocaat constateert:

 1. dat de Nederlandse wet niet voorziet in passende maatregelen die het tijdelijke karakter van terbeschikkingstelling van arbeid waarborgen;

 2. de Nederlandse rechter over onvoldoende instrumenten beschikt om een schending te sanctioneren en daarmee te voorkomen dat de bepalingen uit de Uitzendrichtlijn worden omzeild.

De uitzendkracht heeft arbeidsrechtelijk gezien een minder gunstige positie dan een werknemer direct in dienst bij de inlener. Een uitzendkracht die niet tijdelijk ter beschikking wordt gesteld bij dezelfde inlener, kan dus in een nadeliger positie worden gebracht ten opzichte van een werknemer direct in dienst bij de inlener. Dit brengt twee risico’s voor de staat mee. 

 1. staatsaansprakelijkheid;

 2. inbreukprocedure door de Europese Commissie. 


De landsadvocaat stelt drie beleidsopties voor om het tijdelijke karakter van terbeschikkingstelling van arbeid te waarborgen en hiermee de Nederlandse wetgeving in lijn te brengen met de Uitzendrichtlijn:

 1. het opnemen van een maximumtermijn in de wet;

 2. een open norm opnemen in de wet met de strekking dat een uitzendrelatie een tijdelijk karakter heeft, in die zin dat de bepalingen in de Richtlijn niet mogen worden omzeild;

 3. een weerlegbaar rechtsvermoeden waarbij na een bepaalde periode het tijdelijk karakter aan een uitzendrelatie komt teontvallen, tenzij de uitzendwerkgever aantoont dat dit niet het geval is.


De Landsadvocaat adviseert om in de wetgeving ook consequenties op te nemen voor het geval de terbeschikkingstelling van arbeid niet langer tijdelijk is. Hij doet daartoe vier voorstellen: 

 1. De uitzendkracht treedt van rechtswege in dienst treedt bij de inlener. 

 2. De uitzendovereenkomst converteert van rechtswege converteert naar een payrollovereenkomst.

 3. Rechter kan een schadevergoeding opleggen. 

 4. Het Opleggen boeten aan de inlenende ondernemer of uitlener een mogelijkheid. 


Gelet op de demissionaire status van het kabinet, worden vervolgstappen gelaten aan een volgend kabinet.


Lees hier de Kamerbrief met het advies van de Landsadvocaat. Klik ook door naar de bijdrage van Muriël op de website Flexmarkt.

Comments


bottom of page