top of page
 • Writer's pictureJoost van Ladesteijn

SCP en RVS moeten nu voortouw nemen

Op 25 januari 2022 stuurden het SCP en de RVS een briefadvies aan onze premier. De brief trekt lessen uit twee jaar met corona en formuleert drie basisbeginselen voor toekomstig beleid:


 1. Bestuur vanuit een langetermijnvisie en de daarbij behorende doelen die we als samenleving nastreven.

 2. Redeneer hierbij vanuit mensen; zet kwaliteit van leven van burgers centraal en houd meer rekening met hun situatie.

 3. Wees helder en transparant over de waardenafweging achter beleid, maak daarbij gebruik van meerdere vormen van kennis, en deel de dilemma’s die spelen


De brief is pijnlijk raak door de eenvoud en juistheid ervan. Deze brief is te lezen als een inleidende cursus besturen:

 • Informeer je breed; kennis is geen politieke lobby.

 • Onderzoek oorzaken en pak die aan ter voorkoming van een permanente crisis en zodat veerkracht en wendbaarheid bestaat wanneer vereist.

 • Luister, neem mensen serieus en bekijk wat wel kan voor gedeelde oplossingen ipv te onderzoeken hoe vast te houden aan bestaand beleid. Mensen zijn mensen; geen "government's little helpers".

 • Benader zaken integraal en met lenigheid van geest.

 • Geef vertrouwen aan mensen (hun adaptatie en innovatie) door ook afstand te nemen en erkenning te geven voor inspanningen. Niet alles kan en hoeft een bestuur op te lossen. Denk dus na over governance, incluis rolverdeling.

 • Wees duidelijk en transparant over, alsmede consistent in afwegingen bij besluitvorming.

 • Formuleer een strategie, visie en missie voor ook perspectief. Dat verbindt.

 • Laat de korte termijn niet de lange termijn overheersen. Besturen is niet meegaan met of zelfs het micromanagen van de waan van de dag.

 • Stel kwalitatieve KPIs centraal; voorkomen van reputatieschade als primaire driver voor ingrijpen creëert onhoudbaar adhocbeleid.

 • Mensen kunnen en willen verantwoordelijkheid nemen bij een betrouwbaar en voorspelbaar bestuur.


Gesteld zou kunnen worden dat niet eerder de samenval in opgaves van de politiek met het bedrijfsleven zo groot was. Het begin van de oplossing daarvoor is er bij het besef dat het voorkomen van ongewenste negatieve gevolgen niet begint nà de aanpak en oplossing van de opgave, maar daarvoor de basis vormt, alsmede inherent en leidend deel van de aanpak dient te zijn.


Cultuur en strategie. (Zelf)reflectie en (zelf)respect. Woorden en daden. Goed hart en gezond verstand. https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2022/01/27/briefadvies-corona-sociaal-en-cultureel-planbureau-en-raad-voor-volksgezondheid--samenleving


Comments


bottom of page