top of page
  • Writer's pictureJoost van Ladesteijn

Forse kritiek Autoriteit Persoonsgegevens op CTB op werk

Op 16 november 2021 liet ook de Autoriteit Persoonsgegevens zich stevig uit over de Tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen. Dit spoedadvies heeft weinig aandacht in de media gekregen. Enkele citaten hieruit:


“Werkgevers en beheerders van locaties besluiten straks zelfstandig of werknemers respectievelijk bezoekers een coronatoegangsbewijs (CTB) moeten tonen. Door het ontbreken van heldere criteria en een waarborg voor meewegen van epidemiologische expertise is niet gegarandeerd dat de juiste afwegingen worden gemaakt. Daardoor is er een risico dat een CTB op oneigenlijke gronden wordt ingevoerd.”


“De CTB-plicht kan dus alleen worden ingevoerd in het belang van de volksgezondheid. Deze doelbinding is in het concept echter onvoldoende geborgd.”


“Door deze constructie is niet uitgesloten dat bij het uiteindelijk introduceren van de CTB-plicht op de arbeidsplaats ook overwegingen in de afweging worden betrokken die niet zijn gerelateerd aan het bereiken van een vergelijkbaar beschermingsniveau in het belang van de volksgezondheid. Als zich dat voordoet is van een rechtmatige uitzondering op het verwerkingsverbod van artikel 9, eerste lid, AVG, geen sprake en is een CTB-plicht dus niet houdbaar”.


“De AP adviseert in het concept het toetsingskader op grond waarvan de werkgever kan besluiten tot een CTB-plicht voor zijn werknemers duidelijker uit te schrijven. Dit toetsingskader dient criteria te bevatten voor vaststelling van proportionaliteit en subsidiariteit. Ook een nauwgezette risico-inventarisatie zou onderdeel moeten zijn van de besluitvorming.”


Eerder wonden het Adviescollege toetsing regeldruk en de Raad voor de Rechtspraak ook geen doekjes om hun kritiek.


De 17e worden deze maand de drie wetsvoorstellen behandeld. Het is tot dan afwachten wat deze wezenlijke kritiek betekent voor de verschillende wetsvoorstellen.Comentarios


bottom of page